Aquesta pàgina web pertany a Solart SCP (en endavant Solart) amb CIF J-62879648 i domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes 1111 a Barcelona,

amb correu electrònic info@cortinas-solart.com. I té per objecte facilitar al públic en general, les activitats que realitza, els serveis que presta i les característiques dels seus productes.

Solart es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva pàgina web o en la configuració i presentació d'aquesta com de rebutjar una transacció.
Solart no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin de l'accés a aquesta pàgina web, ús de la informació de la mateixa o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta.
Els drets de propietat intel·lectual sobre tots els elements inclosos en aquesta pàgina web, com ara, i a títol no limitatiu, fotografies, dissenys, melodies, aplicacions i altres, pertanyen en exclusiva a Solart. L'accés a aquesta pàgina web no implica autorització per a la seva utilització, podent derivar d'aquest ús no autoritzat les corresponents responsabilitats civils i / o penals.
Les eventuals referències que es facin en aquesta pàgina web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de Solart.
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.